ZŠ 1.KŠPA Praha s.r.o.

V každém žákovi je ukryt talent, jen ho najít a posílit

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU 2024/2025

SEZNAM PŘIJATÝCH A NEPŘIJATÝCH UCHAZEČŮ PODLE REGISTRAČNÍCH ČÍSEL

NAŠE DESATERO

Motivace celoroční hrou

Žáci jsou motivováni k učení celoroční motivační hrou, v níž směřují za společným cílem jako tým a učí se spolupracovat. Záleží na každém z nich, jestli bude výprava za dobrodružstvím úspěšná.   

Malý počet žáků ve třídě

V každé naší třídě je maximálně 16 žáků. To znamená, že na každého žáka má učitel mnohem více času. Včas může odhadnout nepochopení učiva a individuálně žákovi látku vysvětlit. Žáci dostávají více prostoru než v běžných školách. 

Rodinná atmosféra

Naše škola není anonymní továrna na vzdělávání. Na prvním stupni máme 5 tříd po 8 až 16 dětech. Každý se s každým dobře zná. Páťáci často pomáhají mladším jako starší sourozenci. Přátelská atmosféra ve třídách děti vede k aktivitě a odbourává ostych.

Individuální přístup

Vzhledem k nízkému počtu žáků může učitel lépe porozumět individuálním potřebám jednotlivých žáků a přizpůsobit výuku tak, jak každý žák potřebuje. 

Učení v reálném životě

Chodíme s žáky často na exkurze, vzdělávací akce i do blízké přírody, kde žáci nejsou jen pasivní pozorovatelé, ale snaží se řešit nějaký dílčí úkol. Z praktického života a z poznání vlastní zkušenosti si totiž k tématu vybudují osobní vztah, který je při učení klíčový. 

Zázemí 

Naše škola je součástí sítě středních a základních škol 1.KŠPA s dlouhodobou tradicí. V roce 2023 oslavíme již 30 let! Což je na soukromou školu opravdový úspěch. Nemusíte se tedy bát, že se v dalších letech situace na škole dramaticky změní, tak jak to u soukromých škol bohužel často bývá. Naše třídy jsou dobře zajištěny. Interaktivní tabule, dnes tolik nezbytná pomůcka, je samozřejmostí v každé třídě. 

Podpora k aktivitě

Snažíme se v žácích vzbudit zájem a podnítit je za každých okolností k aktivitě. Nechceme, aby naši žáci celou hodinu seděli s rukama za zády a poslouchali, ale aby byli živí a chrlili nápady a otázky. Žádná otázka není hloupá! Všichni naši učitelé si dávají velký pozor, aby nešťastnými poznámkami či reakcemi na dotazy neuhasili přirozenou zvídavost dětí. 

Otevřená spolupráce školy s rodiči

Je zvykem, že třídní učitel se kromě prvních hromadných třídních schůzek každé čtvrtletí setká s rodiči na individuální konzultaci, kde nejen zhodnotí aktuální práci a chování dítěte, ale také se společně snaží dohodnout další výchovné a učební postupy, které budou nejvhodnější. Rodiče jsou našimi učiteli bráni jako nejdůležitější partneři ve společném úsilí za vzděláním a jejich poznatky z domova jsou zásadní. 

Respektujeme RVP

Nesnažíme se zařadit mezi dnes tolik módní alternativní školy. Ano, zařazujeme do výuky i alternativní vyučovací metody, ale nesnažíme se zásadně vymezit klasickému školství. Nejsme žádný soukromý školský experiment! U nás máte jistotu, že se vaše děti budou učit to, co podle MŠMT mají a že případný přechod na jinou školu nebude problém. Je nesmysl myslet si, že dítě si samo řekne, co se chce naučit. Nejprve je potřeba se o tématu něco dozvědět, aby mohlo člověka začít zajímat.  

Řád a pravidla

Ačkoli atmosféra v našich třídách je spíše přátelská a uvolněná, na řád a dodržování pravidel je u nás kladen velký důraz. Je totiž zásadní, aby ve třídě bylo klima příznivé k práci. Zároveň je u nás velmi dbáno na vztahy mezi žáky a jakékoli náznaky šikany či zlého chování jsou důsledně řešeny. Žádné dítě se ve škole nesmí bát!

PROJEKTY EU


Projekt

ŠABLONY III KŠPA

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018664 je posílení rovného přístupu ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání prostřednIctvím realizace aktivit sdílení zkušeností pedagogů z různých škol, zahraniční stáže, doučování žáků a projektový den.

VÝSLEDKY ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE

Naše škola (respektive 4.A) byla na jaře 2019 vybrána Českou školní inspekcí pro mezinárodní testování TIMSS v předmětech matematika a přírodověda. A naši žáci rozhodně neudělali ostudu. Ze 152 testovaných škol se v matematice umístili na 14. místě a v přírodovědě dokonce na krásném 3. místě! Relativně nízká procentuální úspěšnost žáků v testech je dána tím, že část otázek se týkala učiva, které v ČR není zařazeno do RVP pro nižší ročníky  (například otázky z fyziky a chemie).